Stort intresse när Nivika emitterade ytterligare gröna obligationer

Publiserad: 02 Feb, 2021 | av Joakim Dicker

Stort intresse när Nivika emitterade ytterligare gröna obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Värnamo den 2 februari 2021

Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) emitterade i september 2020 ett treårigt seniort icke säkerställt grönt obligationslån om SEK 300 miljoner. Bolaget har idag framgångsrikt utökat obliationslånet med SEK 300 miljoner (till totalt SEK 600 miljoner) inom ramen på SEK 800 miljoner. Förfallodatumet för obligationerna är den 24 september 2023 och de ytterligare obligationerna prissattes till en kurs om 101,85% av nominellt belopp, vilket motsvarar en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 459 baspunkter till första möjliga inlösendag. Emissionen blev kraftigt övertecknad och utökades från SEK 200 miljoner till SEK 300 miljoner. Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de ytterligare obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets gröna ramverk.

Nivika kommer att ansöka om upptagande till handel av de ytterligare obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har agerat joint bookrunners i samband med emissionen. Cederquist har agerat legal rådgivare.

För ytterligare information kontakta:
Nivika Fastigheter AB(publ)
Niclas Bergman, verkställande direktör
telefon: 070-516 75 22,
email: niclas@nivika.se

Om Nivika

Nivika Fastigheter AB (publ) är ett småländskt fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö. Nivika har på knappt 5 år ökat värdet på koncernens fastighetsbestånd från 1,6 miljarder SEK till 5,3 miljarder SEK (per 30 november).

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari kl. 15:00 CET