Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2020 - maj 2021

Publiserad: 08 Jul, 2021 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2020 - maj 2021

Perioden september - maj

• Hyresintäkterna ökade med 25% till 239 Mkr (191)

• Driftöverskottet ökade med 30% till 166 Mkr (127)

• Förvaltningsresultatet uppgick till 59 Mkr (54)

• Värdeförändring fastigheter uppgick till 282 Mkr (152)

• Periodens resultat uppgick till 294 Mkr (185), vilket motsvarar 1,67 kr/aktie (5 250**)

VD Niclas Bergman kommenterar: 

Under det tredje kvartalet, mars-maj, har Nivika genomfört fyra större förvärv, med tillsammans 15 fastigheter, på Västkusten, som då bildar ett nytt marknadsområde. Vidare har vi under perioden förvärvat fyra byggklara tomter i och runt vår region, med möjlighet till ca 27 500 BOA samt 15 000 LOA. Vi har även avslutat tre större byggprojekt på Kungsängen i Jönköping som omfattar 203 lägenheter. Fastighetsportföljen uppgår den sista maj 2021 till drygt 6,3 miljarder kronor, en ökning under kvartal tre på nästan 800 miljoner kronor.

I slutet av april gav Nivika ut sin andra grön obligation, i samband med detta återköptes största delen av Nivikas första obligation som hade förfall i november 2021. I slutet av maj löste Nivika även in resterande del av obligationen vilket har medfört högre finansiella kostnader under tredje kvartalet. Vi ser dock ett stort värde i att kunna fortsätta sänka räntekurvan på obligationsmarknaden och samtidigt göra finansieringen grönare.

Efter perioden, I slutet av juni, har Nivika framgångsrikt genomfört en nyemission på drygt 300 miljoner kronor och tillfört koncernen drygt 140 ny aktieägare med nära anknytning till Småland.

**) Fondemission och split genomförd i mars 2021

Rapporter

För ytterligare information kontakta:
Niclas Bergman, verkställande direktör, telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se

   

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april kl. 08.30 CET

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter för långsiktig förvaltning primärt i Jönköping, Värnamo, Växjö och på Västkusten, vilket är expansiva regioner med stabil hyresmarknad. Den 31 maj 2021 uppgick fastighetsbeståndet till drygt 390 000 m2 uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/Lager, Kontor, Samhällsfastigheter, Handel och Hotell/Restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till drygt 6,3 miljarder kronor.