Nivika emitterar ny grön obligation om 500 miljoner SEK och offentliggör resultat av återköpserbjudande med prioriterad allokering

Publiserad: 27 Apr, 2021 | av Joakim Dicker

Nivika emitterar ny grön obligation om 500 miljoner SEK och offentliggör resultat av återköpserbjudande med prioriterad allokering

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Värnamo den 27 april 2021

Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett seniort icke säkerställt grönt obligationslån om 500 miljoner SEK. Obligationen förfaller den 6 september 2024 och löper med en ränta på 3M Stibor+4,5 procent (de ”Nya Obligationerna”). Nivika kommer att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholm, Sustainable Bond List. Emissionen var kraftigt övertecknad och möttes av ett stort intresse från primärt nordiska institutionella investerare. Till följd av det starka intresset så utökades emissionen från 400 miljoner SEK till 500 miljoner SEK.

Emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets gröna ramverk samt för att refinansiera Bolagets utestående icke säkerställda obligationer med förfall den 29 november 2021 och ISIN SE0011895796 (”Obligationerna 2018/2021”). I ett pressmeddelande daterat 23 april 2021 meddelade Bolaget att det erbjuder innehavare av Obligationerna 2018/2021 att delta i ett återköp av Obligationerna 2018/2021 mot ett kontant vederlag om 102,234 procent av nominellt belopp plus upplupen men icke utbetald ränta (”Återköpserbjudandet”).

Återköpserbjudandet stänger 12:00 CEST den 28 april men i ett pressmeddelande daterat 27 april meddelade Bolaget att tidsfristen för prioriterad tilldelning av de Nya Obligationerna i samband med Återköpserbjudandet tidigarelagts till 16:00 CEST den 27 april. Vid utgången av tidsfristen för prioriterad tilldelning av de Nya Obligationerna i samband med Återköpserbjudandet hade giltiga återköpsinstruktioner till ett sammanlagt belopp om 310 miljoner SEK erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet. Det slutgiltiga resultatet av Återköpserbjudandet av Obligationerna 2018/2021 publiceras efter Återköpserbjudandets utgång den 28 april.

Nivika avser att i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna 2018/2021 påkalla förtida inlösen. Detta innebär att Obligationerna 2018/2021 kommer att återköpas till ett pris motsvarande 101,75 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta. Sådan förtida inlösen avser bolaget att göra den 31 maj 2021.

För ytterligare information kontakta:
Nivika Fastigheter AB(publ)
Niclas Bergman, verkställande direktör
telefon: 070-516 75 22,
email: niclas@nivika.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april kl. 19:00 CEST.

Om Nivika
Nivika är ett småländskt fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter för långsiktig förvaltning primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, som är expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 28 februari 2021 uppgick fastighetsbeståndet till 332 500 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till 5,5 miljarder kronor.